Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Röjning av ledningsgator för luftburna elledningar

För att trygga leveranssäkerheten i vårt elnät underhåller vi kontinuerligt våra elledningar. I underhållet ingår bland annat att hålla ledningsgator för luftledningar fria från växtlighet som kan orsaka driftstörningar i elleveranserna.

Hur ofta sker röjning?

Ungefär vart åttonde år röjer vi ledningsgatorna. Träd och växter som blir väldigt höga (tex gran, tall, björk) röjs bort oavsett hur stora eller små plantorna är, medan lågväxande vegetation lämnas kvar. I trädgårdar ansar vi fruktträd och prydnadsbuskar om det behövs. Detta gör vi givetvis i samråd med husägaren.

Träd utanför ledningsgatan som bedöms kunna orsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, kan även komma att fällas. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

Vad kräver föreskrifterna?

Enligt EIFS 2011:2 krävs att luftburna elledningar med spänning över 25 000 volt ska säkras från träd om det är nödvändigt för att undvika avbrott i överföringen av el. Detta kan i speciella fall även gälla ledningar med lägre spänning. En trädsäkrad ledning innebär att ledningsgatan är så pass bred att träd inte kan falla på ledningen. Öresundskraft sköter röjning och fällning i dessa fall.

När det gäller röjning av träd kring ledningar följer vi även branschstandarden, EBR. Vid spänningar under 25 000 volt anger EBR fritt utrymme om minst två alternativt tre meter mellan ytterfas och ledningsgatans kant, beroende på ledningens utförande. Öresundskraft gör bedömning av lämpligt avstånd i enskilda fall.

Fälla träd

Ska du fälla ett träd som står nära en elledning vill vi att du kontaktar oss innan du börjar. Då kan vi bedöma vilka åtgärder som behöver göras före fällningen så att elledningen inte skadas eller går sönder.

Meddelar du oss minst tre arbetsdagar innan du ska fälla träd utför vi bevakningen kostnadsfritt. Vill du ha bevakning med kortare framförhållning får du betala en avgift på 1000 kronor exkl moms. Bevakning utförs generellt endast på vardagar. Om du inte har beställt bevakning och du fäller ett träd som skadar vår ledning måste du betala för den skadade ledningen.

Behöver du hjälp att fälla träd skall du kontakta en kunnig entreprenör för trädfällning.

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och göra skada är vi tacksamma om du så snart som möjligt anmäler det till oss så att vi kan göra en bedömning av faran och om det behövs ta bort trädet.

Öresundskraft AB