En vattendroppe
Vattendroppe mobil popup

Prisstruktur

Genom att ersätta många mindre kylanläggningar med fjärrkyla minskar elförbrukningen. För dig innebär det sänkta elkostnader och ett ökat driftnetto. Förutom att fjärrkyla innebär lägre driftskostnader och en stabil prisutveckling, så kan du förmodligen räkna hem själva investeringen genom en högre värdering av din fastighet.

Fjärrkyla är prissatt för att alltid ge dig ett konkurrenskraftigt nedkylningsalternativ. Priset regleras efter din fastighets specifika behov och utifrån dem skrivs ett avtal med i förväg bestämd effekt, energi och pris. Samtliga priser för fjärrkylaleveranserna är rörliga och därmed påverkbara.

Priskomponenter för nya avtal

Accesspris Engångskostnad vid anslutningstillfället
Effektpris Baseras på flödet vid avtalad returtemperatur. Det första året utgår vi ifrån ansluten effekt. Därefter sker effektrevidering i januari och baserar sig på leveranserna under året innan. Pris i kr/kW/år, debitering i tolv delar över året.
Energipris Baseras på avlästa värden för energiuttaget och debiteras i efterskott. Pris i kr/MWh debitering per månad i efterskott.
Flödespris Enligt överenskommelse kan en kostnad för flödesvolym tillkomma. Pris i kr/kbm, debitering per månad i efterskott.
Öresundskraft Företagsmarknad AB