Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Miljövärden

Miljöpåverkan redovisas som resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossilt bränsle i produktionen.

Resursanvändning mäts i primärenergifaktor. Ordet primärenergi står för den energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme, kyla eller drivmedel. Begreppet primärenergi används för att värdera energiflödet i hela kedjan, från energikälla till glödlampa eller värmeelement. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Miljövärdena är beräknade enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Kontakta oss om du vill ha värdena redovisade i enlighet med Green House Gas protocol eller andra standarder.

Sammantaget består fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm av över 99 % återvunnen och förnybar energi.

Fjärrvärme Helsingborg 2020 2019 2018 2017
Resursanvändning
(Primärenergifaktor)
0,08 0,07 0,07 0,10
Klimatpåverkan 71 g CO2 ekv/kWh 50 g CO2 ekv/kWh 48 g CO2 ekv/kWh

49g CO2 ekv/kWh

Andel fossila bränslen (olja, gas,kol) 0,3% 0,2 % 0,3 % 0,4%


Ökningen i koldioxidutsläpp från 2019 till 2020 beror på större andel värme från avfallsförbränning i förhållande till andra produktionssätt, delvis beroende på det milda vädret under slutet på året då ytterligare produktion från träpellets bara behövdes i begränsad utsträckning.

Fjärrvärme Ängelholm 2020 2019 2018 2017
Resursanvändning
(Primärenergifaktor)
0,14 0,14 0,13 0,13

Klimatpåverkan

13 g CO2 ekv/kWh 14 g CO2 ekv/kWh 13 g CO2 ekv/kWh 12 g CO2 ekv/kWh
Andel fossila bränslen (olja, gas,kol) 0,5% 0,7 % 0,6 % 0,1 %