Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Miljövärden

Miljöpåverkan redovisas som resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossilt bränsle i produktionen.

Resursanvändning mäts i primärenergifaktor. Ordet primärenergi står för den energi som finns som naturresurs och som inte har omvandlats av människan. Träd, sol, vatten, vind, kol och olja är primärenergi när de används för att göra el, värme, kyla eller drivmedel. Begreppet primärenergi används för att värdera energiflödet i hela kedjan, från energikälla till glödlampa eller värmeelement. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Miljövärdena är beräknade enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme.

Tack vare att fjärrvärmen består av en mycket hög andel återvunen energi (96 % baserat på 2018 års statistik) är miljövärdena för vår fjärrvärme mycket bra.

Fjärrvärme Helsingborg 2019 2018 2017 2016
Resursanvändning
(Primärenergifaktor)
0,07 0,07 0,10 0,10
Klimatpåverkan 50 g CO2 ekv/kWh 48 g CO2 ekv/kWh 49 g CO2 ekv/kWh

38g CO2 ekv/kWh

Andel fossila bränslen (olja, gas,kol) 0,2% 0,3 % 0,4 % 0,4%

Fjärrvärme Ängelholm 2019 2018 2017 2016
Resursanvändning
(Primärenergifaktor)
0,14 0,13 0,13 0,13

Klimatpåverkan

14 g CO2 ekv/kWh 13 g CO2 ekv/kWh 12 g CO2 ekv/kWh 22 g CO2 ekv/kWh
Andel fossila bränslen (olja, gas,kol) 0,7% 0,6 % 0,1 % 0,2 %