Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Biogas

Biogas används till fordonsgas, värmeproduktion och industriella ändamål. Biogas består liksom naturgas huvudsakligen av metan.

Det finns olika sätt att producera biogas. Det vanligaste är nedbrytning av organiskt avfall i syrefri miljö. Nedbrytningen kan ske i avfallsdeponier och olika typer av rötningsanläggningar. Det organiska materialet kan till exempel vara avloppsvatten, hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel. Restprodukter från vissa rötningsanläggningar kan användas som biogödsel.

Öresundskraft har idag två leverantörer, NSR och VA-verket. VA-verket producerar biogas genom rötning av avloppsslam och NSR producerar biogas från rötning av hushållsavfall, slakteriavfall och gödsel. Biogasen från båda producenterna matas in på naturgasnätet och säljs som fordonsgas på Öresundskrafts publika tankstationer och på busstankstationen.