20 december 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

I grunden är jag glad över att så många engagerar sig i frågan om Öresundskrafts försäljning. Många beskriver Öresundskraft som ett välfungerande bolag som driver på utvecklingen. Samtidigt är jag bekymrad över polarisering och det höga tonläget. Att navigera i en energi- och kommunikationsmarknad som är i snabb förändring är svårt både för bolaget och ägaren. Att sälja eller inte sälja är ett svårt beslut. Beslutet måste fattas utifrån ett helhetsperspektiv där bedömningen av bolagets framtid är en viktig pusselbit. Vi som jobbar i bolaget har ett ansvar för att ni som ägare kontinuerligt kan utvärdera Öresundskrafts förmåga att generera värde till Staden. Jag och Öresundskraft har fått kritik för att vi blandar oss i beslutet om försäljningen. Upplevelsen av den information vi ger är olika beroende på om man är för eller emot en försäljning. Jag vill därför göra några förtydliganden:  

Vi jobbar utifrån de direktiv ägaren ger till bolaget

Öresundskrafts styrelse och den VD de utser har i uppdrag att agera för bolagets bästa utifrån det ägardirektiv som finns. Bolaget har av ägaren fått ett direktiv att medverka i försäljningsprocessen.  Min och bolagets utgångspunkt är att presentera bolaget och dess 10 årsplan så att Helsingborgs Stad får bra betalt i det fall de väljer att sälja bolaget. I det konfidentiella försäljningsprospektet som Helsingborgs Dagblad tydligen fått tillgång till, har vi presenterat en optimistisk framtidsplan där möjligheter och risker faller ut på ett för bolaget positivt sätt.  De antaganden vi har gjort är fullt ut transparenta för både er som ägare och de intressenter ni valt ut. De som har lämnat bud på Öresundskraft har naturligtvis gjort en egen bedömning av denna framtidsplan.  

Framtidsplanen utgår från den strategi som Öresundskraft har kommunicerat till er sedan hösten 2017

Den strategi Öresundskraft arbetar utifrån syftar till att förbereda bolaget för tuffare tider. Våra två stora basaffärer, elnät och fjärrvärme, är under press. Vi investerar stora belopp för att bibehålla kapaciteten utan att det ger några ökade leveransvolymer. Det tillsammans med tuffare reglering av intäkter gör att avkastningen (rörelseresultatet i förhållande till sysselsatt kapital) pressas. Den insikten triggar naturligtvis oss till att vidta åtgärder för att stärka dessa affärer. Vi har även satt full fart med att utveckla framtidens energi- och kommunikationstjänster. Åtgärderna är samlade i programmet 115 miljoner på 1000 dagar. Den positiva effekten av åtgärderna är inkluderade i prognosen i försäljningsprospektet.  

Hur utvecklas resultat i prognosen som är beskriven i försäljningsprospektet?

I den artikel Helsingborgs Dagblad publicerade visas det prognostiserade kassaflödet och inte en vinstprognos. Det är alltså inte en redovisning av den vinst som ägaren kan använda för utdelning. Från kassaflödet ska finansieringskostnader och skatt dras ifrån för att få fram det nettoresultat som är utdelningsbart. Man måste också beakta att redovisningen innehåller en inflationsuppräkning på 2% om året. Gör man detta så blir följande tydligt:  

  • På kort sikt är det utformning av regelverket på elnätsintäkter som är den faktor som påverkar resultatet mest. I prognosen i försäljningsprospektet så ökar elnätstariffen med 3%/år under de kommande fyra åren vilket gör att resultatnivån ökar.  Förutsättningen för detta antagande är att vi får använda ej utnyttjade intäkter ifrån reglerperioden 2012-2015. Vad det blir i verkligheten återstår att se då regelverket inte är fastställt.

  • På längre sikt så påverkas vinstutvecklingen i första hand av hur väl vi lyckas med att expandera bolagets kommunikationsaffär (fiber, öppet stadsnät, IOT…). Prognosen bygger på en tillväxt i användningen av kommunikationslösningar samt nya erbjudande som kan säljas på en större marknad. Denna utveckling förutsätter att staden inte äger huvuddelen av verksamheten.

  • Vi har också räknat med att vi ska lyckas öka volymen mottaget avfall på Filbornaverket samt att vi får tillstånd att destruera svårare avfallsslag som vi kan ta mer betalt för. Som tidigare sagt har vi även räknat in att vi lyckas genomföra de flesta av aktiviteterna, stora som små, i programmet 115 miljoner på 1000 dagar.

Sammanfattningsvis innebär detta att den ekonomiska prognos som finns i försäljningsprospektet pekar uppåt. Det räcker dock att intäkterna från reglerperioden 2012-2015 samt att den aggressiva tillväxten i kommunikationslösningsaffären uteblir så blir bilden en annan.  

Vi får kritik för att vi blandar oss i försäljningsprocessen

Beslutet att sälja Öresundskraft är en ägarfråga. Vi har ansvar för att informera om bolagsrelaterade frågor. Vi svarar på de vanligaste frågorna vi får i relation till försäljningsprocessen. Majoriteten av de frågorna handlar om prissättningen av elnät och fjärrvärme där vi gjort en ansats att förklara hur det fungerar. Vem ska svara på våra kunders och intressenters frågor om inte vi gör det?

Jag har också fått göra flera insatserna där jag ombetts berätta om bolaget och strategin framåt. Det har varit politiska grupperingar men också föreningar, kundgrupper och även gruppen ”Stoppa försäljningen av Öresundskraft”. Det har varit värdefulla och konstruktiva möten som jag hoppas gett deltagarna ytterligare viktig information som de behöver när de ska ta ställning i frågan.

Öresundskraft behöver en ägare som skapar rätt förutsättningar

Energi- och kommunikationsmarknaden är mitt uppe i en historisk omställning driven av hållbarhets-/klimatfrågan och digitaliseringen. För ett traditionellt energibolag likt Öresundskraft innebär det stora utmaningar både i form av möjligheter men också risker. Öresundskraft har under ett antal år arbetat med att positionera sig i denna nya affärsmiljö. Det är önskvärt att en ägare ser över sin ägarstrategi när ett bolag står inför nya förutsättningar. Ägaren måste ta ställning till om man kan ge de förutsättningar som bolaget behöver för att bli relevant i framtiden. Bolaget behöver en ägare, oavsett vem det är, som skapar de förutsättningar som krävs för att lyckas. Det handlar t.ex om investeringar i affärsutveckling och tillgång till en större geografisk marknad. Majoriteten i ägarbolagets styrelse har kommit till slutsatsen att man har svårt att skapa de optimala förutsättningarna för Öresundskraft vilket är en av orsakerna till att man valt att initiera försäljningsprocessen. Ägarbolaget har nu utsett en eventuell köpare till Öresundskraft. Mitt intryck är att man beaktat både Stadens övergripande perspektiv och hur den nya ägaren kan utveckla Öresundskraft. Den som ska äga Öresundskraft, den tänkte köparen alternativt Helsingborg Stad, behöver skyndsamt tydliggöra vad man har för framtidsplaner för bolaget.  

Ni äger en viktig och fantastisk verksamhet

2019 har varit ett annorlunda år. Att vara till salu adderar en dimension och massor med arbete till företagandet. Det har varit oerhört intressant, lärorikt och mestadels mycket roligt att få vara med i den här processen. Vi har varit tvungna att beskriva företaget både på bredden och djupet. Våra framtidsplaner har spetsats till. Jag har lärt mig ännu mer om vårt fina företag och jag har njutit när jag hört mina kollegor presentera verksamheten som vi tillsammans bedriver. Jag förstår att det finns många som velat köpa Öresundskraft. Det är ett fantastiskt företag som gjort så mycket rätt och som har alla förutsättningar att även i framtiden bli en vinnare. Priset på Öresundskraft, drygt 12 miljarder, är ett kvitto på att vi byggt ett starkt bolag med goda framtidsutsikter. Värna om bolaget även när diskussionens vågor går höga. Det vinner alla på. I slutänden är det helsingborgarnas förmögenhet som står på spel.

Önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Varma hälsningar

Anders Östlund


{{posts.CurrentItem.Author}}