07 november 2017

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Staffan Fredlund, Miljöchef, Wihlborgs

Wihlborgs är ett företag som tar hållbarhetsfrågor på stort allvar. Miljöhänsyn är en av organisationens byggstenar och de arbetar aktivt med hur de kan minska sin klimat- och miljöpåverkan. I Wihlborgs miljöarbete ingår allt från satsningar på miljöcertifieringar av byggnader och gröna hyresavtal till inköp av fjärrvärme och el från förnybara källor. Wihlborgs är ett företag med grönt engagemang som har jobbat aktivt med miljöprestandan i flera år. Vi har pratat med Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs, för att ta reda på mer om Wihlborgs miljösatsningar och vad det betyder att vara ett modernt fastighetsbolag i en värld där hållbarhet är centralt.  

Du är miljöchef på Wihlborgs. Vad innebär det?

Det är innebär att jag har kul på jobbet! Skämt åsido så ingår det i min roll att strategiskt utveckla hur vi som fastighetsbolag driver miljö- och klimatfrågor både i stort och smått. Det kan handla om hur vi bidrar till hållbara stadsdelar som ex. Oceanhamnen i Helsingborg. Men också konkreta frågor kring miljöcertifieringar av byggnader, miljökrav vid upphandlingar, energieffektiviseringar eller att inventera fågelholkar på våra grönytor. Jag samordnar och följer upp mycket av utvecklingen inom miljöområdet med vår fastighetsförvaltning och byggprojekten. Sedan ingår också i min roll att både berätta om de resultat vi skapar och lyssna på de intressenter som påverkar och utvecklar hållbarhetsagendan i samhället.

Vad är ett modernt fastighetsbolag för dig?

Ett modernt fastighetsbolag jobbar integrerat med hållbarhetsutmaningen i sin affär. Samt tar samhällsansvar i det lokalsamhälle man som företag verkar inom. Våra duktiga stationssvärdar på Knutpunkten i Helsingborg är ett eget exempel på detta. Om regionen mår bra och utvecklas så gynnar detta på lång sikt också företagsamhet och livskvalitet regionalt. Dessutom bejakar också ett modernt fastighetsbolag alla de möjligheter som kommer via digitaliseringen – både för affärsutvecklingen och i att utveckla resurseffektiviteten i sina processer.

Wihlborgs arbetar aktivt för miljön i ert företagande. På vilka sätt? 

Vi jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Redan idag har vi nästan 100% fossilfria energikällor i våra fastigheter. Wihlborgs har också stort fokus på att miljöcertifiera byggnader enligt främst Svenska Miljöbyggnad. Därtill skulle jag vilja säga att vi är mycket aktiva i olika samverkansprojekt i de städer där vi har verksamhet. Hållbarhetsagendan måste vi lösa tillsammans med både kunder, kommuner och leverantörer. Inom Wihlborgs har vi brutit ned FNs 17 hållbarhetsmål till ett ramverk med 4 olika perspektiv som vi jobbar med; Hållbara Fastigheter, Ansvarsfulla affärer, Attraktiv arbetsgivare och Engagemang för region och samhälle. 

Ni arbetar med så kallat hållbara fastigheter. Vad betyder det?

Det handlar om att succesivt integrera ett cirkulärt perspektiv på hur vi förvaltar och utvecklar fastigheter. Inte minst gäller detta de byggvaror som vi använder i våra byggnader. Inom området ökar vi nu vårt fokus på s.k. livscykelanalyser och bedömningar av miljö- och hälsofarliga ämnen. Miljöcertifieringarna för våra byggnader stödjer oss i detta arbete då dessa nu har nya kriterier inom området. Vi har också tagit fram ett eget projektanpassat miljöprogram som är vårt styrdokument när vi bygger nytt eller vid ombyggnationer, exempelvis att fokusera på förnybara energislag samt energiprestandan. Sedan vill jag också belysa de insatser som vi gör vid och på våra byggnader gällande val av växter, bikupor/insektshotell och fågelholkar. Våra satsningar för ökad biologisk mångfald är viktigt i urbana city-miljöer.

Ni har framför allt valt att fokusera på tre områden; energianvändning, klimatutsläpp och miljöcertifiering av byggnader. Varför är de här tre extra viktiga? 

Till viss del hänger dessa tre områden ihop. Att jobba med energianvändningen handlar om ett förhållningssätt d.v.s. att alltid skapa värde för kunderna. Vi ska inte förbruka mer energi i våra byggnader än det som behövs för skapa ett trivsamt inomhusklimat. Allt annat är slöseri med både naturresurser och pengar. Sedan ska energin vara förnybar med låg klimatpåverkan. Om vi är duktiga inom dessa två områden så har vi lagt grunden för att klara de tuffa kraven enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad där vår målambition alltid är GULD-nivån. 

Vilka ekonomiska fördelar har ni sett tack vare arbetet med energieffektivisering?

Vi får lägre energifakturor av Öresundskraft vilket gynnar våra hyresgäster och stärker vår regionala konkurrensförmåga. Vi ska inte betala mer än vi behöver för energin, effekter av energibesparingar ex. kostnadsbesparingar kan användas till andra miljö-  och klimatprojekt.

Hur bidrar Öresundskraft till ert miljöarbete? 

Öresundskraft bidrar brett inom flera områden. Dels har vi löpande energiavtal med Öresundskraft för värme, fjärrkyla och el (med fokus på förnybart). Dessutom har vi samverkan inom energikartläggning, optimering av solceller och via bolaget Clever laddinfrastruktur till några av våra byggprojekt. Vi använder också biogas till våra servicebilar som rullar på Helsingborgs gator. Sedan finns det en aktiv dialog på daglig basis om nyckeltal för uppföljning inom energi/miljö och olika serviceärende i husen som behöver hanteras.

Varför valde ni att arbeta med Öresundskraft inom era miljösatsningar? 

Öresundskraft är en regional aktör i Helsingborg som är offensiv inom miljöområdet. Öresundskraft kan Wihlborgs verksamhet och förstår våra behov tack vare en långsiktig affärsrelation. I Helsingborg kommer vi naturligt i kontakt med varandra i olika stadsutvecklingsprojekt och forum som exempelvis Sustainable Talks som Öresundskraft förtjänstfullt är initiativtagare till. 

Tack Staffan!

Tack för förfrågan att medverka.

 

{{posts.CurrentItem.Author}}