09 september 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Samarbetet mellan Öresundskraft och industriföretaget Kemira Kemi har i över 45 år gett värme till helsingborgarna. 1974 tecknades ett avtal som innebär att Kemira levererar restvärme från sin produktion i industriparken i Helsingborg till Öresundskraft, som tillvaratar den och skickar ut den i fjärrvärmenätet.

David Ingsten, Key account manager hos oss på Öresundskraft berättar:
 
– Det här är världens äldsta storskaliga samarbetsavtal för att ta tillvara restvärme.
 
Det spelar en väldigt viktig roll för fjärrvärmesystemet i Helsingborg, och bidrar till att det är ett av Sveriges mest miljökloka fjärrvärmenät.
 
Mer än 99 procent av värmen i fjärrvärmesystemet består idag av återvunnen och förnybar energi. Den kommer främst från restvärme i industrin, restavfall från hushåll och industri, renat avloppsvatten och träpellets. Återvunnen energi innebär att traditionella bränslen inte behöver användas för att producera värmen – istället nyttjas resurser som annars skulle gått till spillo. Idag kommer cirka 40 procent av all fjärrvärme i Helsingborg från Kemira Kemi.
 

Fjärrvärmesamarbetet föddes ur oljekrisen

Kemira Kemi tillverkar kemikalier för att rena vatten och för produktion av papper och pappersmassa. Tillverkningsprocesserna är starkt exoterma, vilket innebär att stora mängder energi frigörs utan att något bränsle tillförs. Energin återvinns och används för uppvärmning inom den egna tillverkningen och för produktion av egen el. Hela två tredjedelar av den energi som återvinns säljs vidare som fjärrvärme till Öresundskraft.
 
– Samarbetet föddes ur oljekrisen, man försökte minska sitt beroende av olja och kol, berättar Peter Kihlgren, vd på Kemira Kemi.
 
– Det som har gjort att vårt samarbete pågått och fortsätter att utvecklas är att det är gynnsamt för båda parter och från början byggt på affärsmässiga grunder. En viktig styrka i vårt samarbete är de stora värmevolymerna som Kemira Kemi kan leverera. Dessa ligger som en bas i fjärrvärmenätet och innebär att Öresundskraft kan undvika att investera i ny produktionskapacitet.
 

Trygg leverans, stabila priser och cirkulär ekonomi med fjärrvärme

Både Öresundskrafts David Ingsten och Kemira Kemis energichef Emma Gunnarsson menar att samarbetet ger en win-win-situation för båda parter.
 
– Restvärmen från Kemira Kemi bidrar till att vi kan erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga, stabila priser, säger David Ingsten.
 
– Kemira Kemi får en ökad konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling av staden genom att vi minskar användningen av bränsle för värmeproduktion, säger Emma Gunnarsson. Att genom smarta lösningar återvinna och ta tillvara på resurser som annars inte skulle använts – det är cirkulär ekonomi på riktigt.
 

Bra för miljön, ekonomin och sysselsättningen

Fjärrvärmesystemets positiva effekter för regionen kan ses från olika perspektiv. I en studie lät vi på Öresundskraft undersöka hur Helsingborgsregionen skulle se ut utan fjärrvärmen. I studien jämfördes dagens energisystem i regionen med ett alternativt scenario utan fjärrvärme för värmeförsörjningen. CO2-utsläppen skulle årligen vara 131 000 ton högre. En siffra som går att jämföra med att hela regionens bilar skulle stå stilla nio månader om året, vilket motsvarar totalt 73 000 bilar. Samhällsekonomiskt beräknades att nästan 1 400 personer sysselsätts, vilket i förlängningen innebär betydande skatteintäkter och en ökad köpkraft i regionen.
 

Fortsätter utveckla fjärrvärmesystemet

Helsingborg har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och har en ambitiös Klimat- och energiplan med mål om att staden ska vara klimatneutral år 2035. Klimat- och resurseffektiv uppvärmning samt ökad återvinning av energi kommer att spela en fortsatt viktig roll för att uppnå detta mål. Här har fjärrvärmesystemet och Kemiras restvärme en fortsatt central roll.
 
– Kreativiteten är viktigast, vad du kan göra med dina grannar och tillsammans med staden, det finns nästan inga gränser, säger Peter Kihlgren och avslutar:
 
– Vi har fortfarande saker att utveckla!
 
Tillverkningen av svavelsyra genererar stora mängder restvärme via exoterma reaktioner. Värmen tas tillvara och skickas vidare som fjärrvärme till helsingborgarna via Öresundskrafts anläggning.

{{posts.CurrentItem.Author}}