23 april 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Fjärrvärme är den smarta uppvärmningsformen, framförallt för klimatet. Men för Kemiras verksamhet är fjärrvärmen viktig på fler sätt, den innebär faktiskt en intäkt för företaget. 

Samarbetet mellan Öresundskraft och Kemira innebär att de levererar restvärme till oss. Kemira är en stor anledning till att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga och stabila priser till resten av våra fjärrvärmekunder. Allt som gör det enklare att erbjuda fjärrvärme är så himla viktigt för oss, kunderna och regionen. Varför? Fjärrvärme är en klimatsmart uppvärmningsform eftersom den produceras av restprodukter vilket innebär att vi dessutom hushåller med resurser som annars bara hade kastats bort. Vi har intervjuat vår hållbarhetsstrateg, Cecilia Andersson, om Kemira och klimatsmart fjärrvärme. 
 
Cecilia Andersson Öresundskraft

Vad är fjärrvärme för något? Kan du förklara?

Fjärrvärme är helt enkelt varmt vatten som pumpas runt i stadens ledningar och som används till varmvatten, värme i elementen och uppvärmning av lokaler. Värmen kommer från många olika källor: restvärme från industrin, värmen i avloppsvattnet eller från energin i ditt avfall.     

Varför gör företag och hushåll en miljöinsats när de väljer fjärrvärme som uppvärmningsform till sina hus och lokaler? 

Det fiffiga med fjärrvärme är att den tar tillvara på resurser som annars skulle gå till spillo, t ex restvärme från industrin eller energin i restavfallet som inte går att materialåtervinna. På det sättet slipper vi använda t ex naturgas, trä från skogen eller andra primära råvaror. När du väljer fjärrvärme tar du ansvar för ditt klimatavtryck, eftersom avfall som inte materialåtervinns blir fjärrvärme och el på Filbornaverket i Helsingborg. Då stöttar du att lokal elproduktion finns tillgänglig i Helsingborg året runt. Detta är extra viktigt nu när trenderna går mot att elektrifiera fordon och industrier för att klara vår klimatmål. Det är helt enkelt så att el bör prioriteras till att driva maskiner, bilar, datorer och belysning. De nya behoven av el förväntas öka efterfrågan på el i stunden (eleffekten) och då spelar den lokala elproduktionen en väldigt viktig roll för att tillgodose det behovet. Fjärrvärme innebär alltså att vi använder vårt energisystem resurseffektivt.  

Men om fjärrvärme nu är så bra, varför har inte alla företag och hushåll fjärrvärme som uppvärmningsform?

I staden där distributionsnätet (rören i marken) finns använder de allra flesta fjärrvärme. Men det kan vara speciella förhållande som gör att kunden valt något annat.

Kemira är ju en stor fjärrvärmeleverantör till Öresundskraft. Hur fungerar det egentligen? 

Kemira levererar ungefär en tredjedel av värmen i Helsingborgs fjärrvärme. Värmen kommer främst från processer som avger energi och Kemira har ett imponerande system för återvinning av energi som de dels använder internt och dels levererar till fjärrvärmen. Kemiras leverans av restvärme är mycket kostnadseffektivt för fjärrvärmen samtidigt som det är en intäkt för Kemira. Ett win-win koncept helt enkelt. Restvärmen i fjärrvärmen innebär att en annan dyrare produktion kan undvikas.

Hur skulle Helsingborgsregionen se ut utan fjärrvärme?

Det är en hypotetisk fråga, men så klart skulle uppvärmningen av våra hus och industrier ske på ett annat sätt; fler värmepumpar och mer gasuppvärmning. Det skulle innebära att mer el hade behövt produceras och mer naturgas tas upp ur jordskorpan. Det i sin tur hade lett till större klimatpåverkan eftersom vi idag producerar el samtidigt som fjärrrvärme och det hade inte gått. Sen hade klimatpåverkan också ökat från användning av naturgas, som är ett fossilt bränsle, och från den ökade elproduktion som hade varit nödvändig för att driva värmepumparna.   

Hur står sig fjärrvärme mot andra uppvärmningsformer rent miljömässigt? 

Fjärrvärmen står sig mycket bra miljömässigt jämfört med andra uppvärmningsformer eftersom den använder resurser som annars skulle gå till spillo.

{{posts.CurrentItem.Author}}