Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Primärenergifaktor

Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan. Till exempel träd, sol, vatten, vind, kol och olja.

Primärenergifaktorn är ett mått på hur effektivt dessa resurser används innan energin når användaren, till exempel i form av el till en glödlampa.

Om mycket energi har använts för att producera och distribuera energin blir faktorn högre (över 1). En låg primärenergifaktor (under 1) är däremot ett tecken på att energin är effektiv.

När återvunnen energi används istället för primärenergi räcker naturresurserna längre. Spillvärme har därför primärenergifaktor 0 eftersom den så att säga redan har gjort sitt jobb. Avfall och restprodukter har också låga primärenergifaktorer (lägre än 1) när de används som bränsle.

Mycket bra värden i Helsingborg och Ängelholm

Eftersom fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm huvudsakligen produceras med hjälp av återvunnen energi såsom spillvärme och restprodukter är primärenergifaktorn en av de lägsta som går att uppnå för uppvärmning. Faktorn varierar från år till år, beroende på väderförhållandena.

Läs mer om Öresundskrafts miljövärden här