Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Anslutning av produktionsanläggningar för biogas inkl inmatning på gasnätet

Anslutning av produktionsanläggningar för biogas inkl inmatning på gasnätet
Tekniska villkor för biogasinmatning på Öresundskrafts distributionsnät

1 januari 2018 trädde en lagförändring i naturgaslagen i kraft för att underlätta för inmatning av biogas på det svenska gasnätet.
Du som vill leverera gas vid inmatningspunkt i Öresundskrafts gasnät är mycket välkommen att höra av dig till oss.
Nedanstående kvalitetsspecifikationer gäller för den gas vi kan ta emot. På det svenska gasnätet är det möjligt att mata in naturgas eller biogas av naturgaskvalitet. På vissa ställen i Öresundskrafts distributionsnät är det möjligt att mata in ren biogas med fordonsgas kvalitet (97 % Metan). Öresundskraft har som målsättning att göra det möjligt att mata in ren biogas på hela distributionsnätet utan att korrigera biogasen till samma kvalitet som naturgasen, vilken normalt har högre värmevärde än biogasen.

Kvalitetsspecifikationer

• Biogas skall uppfylla kraven enligt SS-EN 16723-2:2017
• Maximal tryckvattendaggpunkt vid 4 bar skall vara minus 60 grader Celsius
• Biogasen skall vara fri från siloxaner och olja.
• Gasen ska ha en temperatur vid utmatning mellan 0 och 40 °C.

Särskilda tekniska villkor

Biogasproducenten skall på uppmaning av nätägaren kunna visa biogasens kemiska innehåll. Vid behov skall prov skickas till ackrediterat laboratorium. ISO 10715 skall följas. Nätägaren skall ha tillgång till signaler för att på distans kunna övervaka flöde biogas, metantal, värmevärde, Wobbetal, tryck och temperatur.
Anläggningen för utmatning av biogas skall ha säkerhetsanordningar som vid avvikelse från normala driftsparametrar stoppar anläggningen. Dessa avvikelser överenskoms med nätägaren och protokollförs vid driftsättning/intrimning av anläggningen.

Särskilt toleransområde för gas som avlämnas i inmatningspunkt

För att uppnå acceptabel noggrannhet vid fastställande av energimängder enligt nu gällnade mätföreskrifter fordras begränsningar för värmevärde för gas som avlämnas vid inmatningspunkt. Begränsningarna ska baseras på aktuella förhållanden och ska godkännas av Öresundskraft där inmatningen ska ske. (detta betyder att, där det för nuvarande inte är möjligt att mata in ren biogas, skall gasen ha värmevärde som är samma som gasen vid inmatningspunkten i nätet. Denna justering skall utföras genom inblandning av Propan (Gasol) i biogasen.

Allmänna avtalsvillkor för inmatning av biogas

Förutom ovanstående tekniska villkor gäller "Allmänna avtalsvillkor för inmatning av biogas" som är branschgemensam och framtagen i samråd med konsumentverket.

Öresundskraft AB