Rätten till radering (rätten att bli bortglömd)

GDPR (artikel 17) inför nya rättigheter gällande rätten att få sina personuppgifter raderade hos den personuppgiftsansvarige (Öresundskraft) och personuppgiftsbiträden (våra samarbetsparter eller parter som hjälper oss att uppfylla vårt avtal med dig).

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om något av följande gäller:

  • Vår behandling grundar sig på samtycke och du återkallar det.
  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de har samlats in eller behandlas för.
  • Behandlingen avser direktmarknadsföring och du avsäger dig direktmarknadsföring.
  • Behandlingen sker utifrån intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Dock gäller vissa undantag för detta (Artikel 17 (3)) vilket innebär att uppgifter inte kan raderas omedelbart då uppgifterna behövs för att uppfylla en rättlig förpliktelse som Öresundskraft har eller för arkivändamål.

Rättsliga förpliktelser kan vara t.ex. bokförings- och redovisningslagen, konsumenträttsliglagstiftning, skattelagstiftning mm. De flesta uppgifter vi behöver behandla om dig handlar om de produkter och tjänster som har fakturerats dig.

Vissa dokument kan vara av allmänt intresse för arkivändamål som ska bevaras. Detta kan vara t.ex planer och beskrivningar vid installation av t.ex. fjärrvärme, elnät och fjärrkyla mm. De dokument som bevaras förs över till Helsingborgs Stads Stadsarkiv för arkivering. När dokumenten är överförda blir Helsingborgs Stad personuppgiftsansvariga. De dokument som ska sparas eller bevaras finns beskrivna i vår dokumenthanteringsplan, vilket fastställs av Öresundskrafts Styrelse.

Har du någon fråga gällande radering av dina personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@oresundskraft.se