Registerutdrag

För att du ska kunna ta reda på vilka av dina personuppgifter som behandlas har du enligt dataskyddslagen (GDPR artikel 15) rätt att ansöka om ett registerutdrag hos den personuppgiftsansvarige.

Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige också lämna skriftlig information om:

  • vilka kategorier av uppgifter om dig som behandlas
  • varifrån uppgifterna är hämtade
  • ändamålen med behandlingen
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut
  • förekomsten av automatiserade beslutsfattande, inbegripen profilering
  • om personuppgifterna överförs till tredje land (ett land utanför EU/EES-samarbetet)
  • om möjligt den förutsedda perioden som personuppgifter kommer att lagras

Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Vi kommer att informera dig om så är fallet.

Du kan göra denna begäran till Öresundskraft genom att använda vår e-tjänst som du kommer till via denna länk. Du behöver e-legitimation för att använda denna tjänst.

Om du inte har e-legitimation kan du använda dig av nedanstående blankett. Vi behöver en kopia av giltig legitimation för att styrka din identitet.

Blanketten skickas till:

Dataskyddsombud
Öresundskraft AB
25106 Helsingborg

Begäran om registerutdrag

Då Öresundskraft omfattas av offentlighetsprincipen kommer även ditt registerutdrag bli en allmän handling som kan komma att lämnas ut (efter sekretessprövning) vid en förfrågan om utlämning av allmän handling.