Arbetslokal Hubben på Öresundskraft
Arbetslokal Hubben på Öresundskraft

Arbetsmiljö och hälsa

Öresundskraft AB är och ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför erbjuda arbetsplatser som är hälsofrämjande och säkra för våra medarbetare såväl som andra som vistas i vår arbetsmiljö eller utför arbete för vår räkning.

Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet med hög kvalitet och lönsamhet. Arbetsmiljö- och hälsoarbete ska bedrivas som en integrerad och naturlig del av verksamheten. Ledare har för detta ett ansvar att alltid beakta hälso- och arbetsmiljöaspekter i samband med att olika organisatoriska beslut fattas. Vårt arbetssätt skapar arbetsplatser som bibehåller och utvecklar medarbetarens resurser. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska anpassas efter verksamhetens och medarbetarnas behov och förutsättningar. 

Ett systematiskt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete med engagerade och ansvarstagande ledare och medarbetare stärker Öresundskrafts varumärke och skapar därmed förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten och nöjda kunder. Arbetsmiljö och hälsa ska vara en stående och levande punkt i olika möten av samverkan såsom utvecklingssamtalet, avdelnings-/enhetsmöten och självklart arbetsmiljögrupper/-kommittén för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning.

Främja hälsa - att identifiera och stärka friskfaktorer

Med ett hälsofrämjande fokus avses aktiviteter och åtgärder som stimulerar individer och grupper till egna, aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Målet är att uppnå och utveckla fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande - att må bra och att orka - i arbetet och på fritiden. Hållbar arbetsplats ger hållbara medarbetare och vice versa. Som stöd har vi som exempel resurser, aktiviteter och utrustning för hälsofrämjande insatser samt riktlinje gällande tobak.

Förebygga - identifiera och åtgärda riskfaktorer

I det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska vi identifiera och åtgärda faktorer som ger ohälsa, d.v.s. vi ska identifiera riskkällor och värdera risker såväl inför beslut som i den löpande verksamheten. Som stöd har vi som exempel resurser, aktiviteter och verktyg samt riktlinjer gällande kränkande särbehandling och trakasserier, missbruk, elsäkerhet samt vem som får tillträda våra arbetsplatser.

Rehabilitera och anpassa

Genom tidiga insatser och förebyggande åtgärder samt en aktiv anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet kan sjukfrånvaro och arbetsskador minimeras. Genom att utreda medarbetarens behov av rehabilitering och genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder skapar vi förutsättningar för en snar återgång i arbetet. Som stöd i denna ambition har vi en process med rutiner och verktyg samt resurser.

Målsättningen med Öresundskrafts arbetsmiljöarbete är:

  • Välbefinnande med trivsel och delaktighet, som ger effektiv verksamhet med hög kvalitet.
  • Hög frisknärvaro - Låg sjukfrånvaro och sjuknärvaro - Inga arbetsskador.
  • Nolltolerans vad beträffar mobbing och trakasserier.