Barn står bredvid en solcellsanläggning
Barn står bredvid en solcellsanläggning

Miljöförbättrande åtgärder

Öresundskraft arbetar kontinuerligt för att minska sin miljöpåverkan till mark, luft och vatten. Moderbolaget och flera av dotterbolagen har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001, sedan mars 1999. En utvärdering av företagets miljöprestanda visar på tydliga miljöförbättringar på de punkter där övergripande miljömål satts.

Energiproduktion måste alltid ses i perspektivet vad man hade gjort annars. Om elproduktionen vid Öresundskraft ersätter annan produktion, handlar det om betydligt smutsigare el från kolkondenskraftverk i något av våra grannländer. Fjärrvärme ersätter egen eldning och till exempel en oljepanna i en villa kan aldrig fungera lika effektivt och generera lika små utsläpp i förhållande till effekten som ett modernt kraftvärmeverk. Fjärrkyla från Öresundskraft har mindre miljökonsekvenser än småskalig produktion, bland annat på grund av att Öresundskraft använder freonfritt köldmedia.


Samtliga Öresundskrafts produktionsanläggningar för el och värme är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Västhamnsverket uppfyller emissionskraven med mycket god marginal. Användningen av kol har sedan 2005 upphört helt.

På Västhamnsverket används sedan 1 januari 2006 enbart biobränsle i kraftvärmeverket. För utsläpp av kväveoxider gäller provisoriska villkor. Öresundskraft Produktion AB har utrett lämpliga åtgärder för kväveoxidreduktion och diskussioner om åtgärder pågår med myndigheterna.

För den nya gasturbinanläggning (som producerar el och värme), som togs i drift 2002, gäller provisoriska villkor för kväveoxidutsläpp.