Vasthamnsverket
Vasthamnsverket 01 (1)

Västhamnsverket

Västhamnsverket projekterades ursprungligen för olja men konverterades under byggtiden till kol och togs i bruk år 1982. Från 1996 satsades 100 miljoner kronor på att konvertera Västhamnsverket från kol till biobränsle. Den sista laddningen kol skyfflades in i pannan 2006. Idag produceras el och fjärrvärme med biobränslen (pellets och briketter).

Ångpanna/ångturbin

Effekt 69 MW el och 138 MW fjärrvärme. Byggt 1983, ursprungligen för olja men ombyggt först till kol och sedan successivt till biobränsle. Eldas med enbart biobränsle sedan 2006.

Biobränsle är bättre för miljön eftersom det inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Omställningen har inneburit att utsläppen över staden minskat betydligt. Koldioxidutsläppen har sänkts med mer än 90 procent sedan år 1990.
Med kraftvärmeteknik - samtidig produktion av el och fjärrvärme - kan vi ta tillvara ca 90 procent av den tillförda energin. Ångpannans huvudbränsle - pellets - pulveriseras i kvarnar. Vi kan även använda olja eller naturgas. Vid förbränningen värms vattnet i pannan upp och förångas.

Ångan strömmar genom en ångturbin som via en generator omvandlar ungefär 30 procent av energin till el. Via värmekondensorer tar vi tillvara ytterligare cirka 60 procent av ångans energi. Denna använder vi till att värma fjärrvärmevatten till Helsingborg.


Värmepump

Effekt 30 MW fjärrvärme och 10 MW fjärrkyla. Bränsle: El som är märkt "Bra miljöval" samt renat avloppsvatten

Det renade vattnet i Helsingborgs avloppssystem innehåller energi. Med hjälp av en eldriven värmepump omvandlas den energin till fjärrvärme. Värmepumpen lyfter temperaturen till en nivå där värmen kan växlas över till fjärrvärmesystemet. Utväxlingen är tre delar nyttig värme för en del tillförd el. Efter värmeuttaget har avloppsvattnets temperatur sjunkit till cirka sex grader och kan då användas för att sänka temperaturen i fjärrkylasystemet.

Spillvärme

Effekt ca 40 MW fjärrvärme.

Flera miljöfördelar uppnås genom att utnyttja värmeöverskott från processer hos olika industrier i regionen. Energi som annars skulle gå till spillo kan användas till fjärrvärme samtidigt som värme som annars skulle ha kylts bort med luft eller havsvatten tas omhand. Största leverantören är Kemira.