07 december 2020

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

År 2018 tog Backahill fram en miljöpolicy vilket innebar ett första steg i satsningen på ett mera medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 påbörjades sedan antal åtgärder för att leva upp till policyn. För att utveckla arbetet ytterligare och ta nästa steg i arbetet så bestämde man sig för att tillsammans med Öresundskraft att ta fram en Miljö- och energistrategi.


Vi intervjuade Backahill för att ta reda på mer om deras syn på hållbarhet, miljö och energi. 

Hållbara fastigheter, vad är det och varför är det viktigt för på Backahill?

- I miljö- och energistrategin redovisar vi vår målsättning: att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för oss är att arbeta på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen och fastigheter för våra kunder. Det kan betyda minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av energi från förnybara källor, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader. Så ser hållbara fastigheter ut tycker vi, säger Jerry Zander, Fastighetschef på Backahill. 

Interna hållbarhetsvärderingar är en sak. Men det har även blivit viktigare att kunna visa upp hållbarhetstsämplat och certifieringar för omvärlden.   

- Hållbarhet och miljöfrågan blir allt viktigare för både kommersiella och privata hyresgäster. Vi har sedan en tid tillbaka tagit beslut om att certifiera all nybyggnation i enlighet med Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council, säger Jerry Zander.


Vad är en miljö- och energistrategi för något och vad innehåller den för er del?

- Strategin pekar ut en riktning för vad vi vill uppnå gällande energi- och miljöfrågor och hur vi ska gå tillväga för att uppnå våra mål. Med en tydlig strategi på plats kommer vi kunna värdera våra insatser på ett helt annat sätt vilket är viktigt. 

Jerry Zander fortsätter: 

- Det är mycket som ska ske framöver. Bland annat ska all vår energianvändning bli klimatneutral, dvs. komma från förnybara källor och vi ska använda rätt energi till rätt ändamål. Rent konkret skulle det kunna innebära att vi bidrar genom att använda fjärrvärme där det är möjligt men också genom att bygga ut solceller och/eller vindkraft.

Men för Backahill handlar det också om att underlätta för hyresgästerna att leva hållbart och miljöklokt.  

- Ett annat exempel är att vi vill möjliggöra för elbilsladdning vid samtliga av våra fastigheter. Göra det enklare för våra hyresgäster att göra smartare val helt enkelt. Apropå smartare val så ska vi också se till att samtliga lägenheter har full källsorteringsservice redan 2023.


Lennart Mauritzon är VD på Backahill. För honom var det givet med en miljö- och energistrategi eftersom byggnation och fastighetsförvaltning måste handla om långsiktigt tänkande för planetens skull. 

- Vår kärnverksamhet är fastighetsförvaltning och långsiktigt byggande, säger han. Det är därför oerhört viktigt att vi gör detta beständigt. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem bör minskas så att vi hittar en balans med ekosystemet. 

- Det fanns ett tydligt behov av att kraftsamla kring dessa frågor. Att ta ett helhetsgrepp för att formulera målen och strategi kring såväl de bra saker vi redan gör som de saker vi behöver ta tag i. Denna typ av arbete medför att man tar viktiga diskussioner och sätter ner foten och konkretiserar sådant som vi genuint kan och vill arbeta med.

Mauritzon menar att processen har varit otroligt lärorik och genererat massa nya insikter eftersom den tvingade fram en hel del reflektion. 

- Vi har verkligen utmanats i vårt tänk. Dessutom har vi haft möjlighet att samla oss kring hållbarhetsfrågan och involvera hela ledningsgruppen.

På vilka sätt är en miljö- och energistrategi viktig?

- Fastighetsbranschen står för nästan 20% av de inhemska växthusgaserna i Sverige och det är självklart att vi behöver göra något. Att ha en klar riktning med energi och miljöarbetet är avgörande för att nå resultat. Dels för att det ska bli tydligt vad och hur vi prioriterar för våra medarbetare, dels för våra kunder.

- Nu när vi har fördjupat oss och vet vilka frågor som faktiskt påverkar klimatet blir det lättare att prioritera vilka åtgärder vi ska göra för respektive fastighet. Sedan är det naturligtvis så att medvetenheten och kraven hos våra hyresgäster ökar.  Vi tror också att ett medvetet miljöarbete går hand i hand med en långsiktig lönsamhet, säger Lennart Mauritzson, Backahill.

{{posts.CurrentItem.Author}}