11 december 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Naturligtvis genererar den potentiella försäljningen av Öresundskraft en hel del frågor. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.   

Kan ni garantera att priserna inte höjs? Det har hänt alla gånger ett energibolag sålts.

Alla företag måste ha balans mellan intäkter och kostnader. Priserna kommer att förändras oavsett om Öresundskraft säljs eller inte. Och i båda fallen är det lika stora förändringar. En köpare av Öresundskraft måste förbinda sig till de åtaganden som Öresundskraft gjort: att inte höja priset på fjärrvärme mer än 2 procent årligen fram till och med 2024 och att inte höja elnätsavgiften med mer 3 procent årligen under de kommande fyra åren.  

Men vad händer efter 2023/2024?

Vad gäller elnätsavgifterna ger statens reglering av intäktsramarna helt enkelt inte utrymme för några kraftiga höjningar. Det betyder att det är den statliga regleringen som avgör elnätsavgiften, inte ägaren av Öresundskraft. Vad gäller fjärrvärme avser den tilltänkta ägaren av bolaget att fortsätta med Prisdialogen som varit mycket framgångsrik. Vår bedömning är att fjärrvärmepriset kommer att fortsätta utvecklas i en lugn takt, om inget dramatiskt händer med till exempel bränslepriser. Bakom vår bedömning ligger affärsmässighet: kraftiga höjningar kan göra att viktiga kunder lämnar fjärrvärmen och går över till värmepumpslösningar. Om vi skulle tappa 20 procent av fjärrvärmevolymen så skulle resultatet minska med 50 procent!  

Det finns inget som säger att köparen är skyldig att följa prisdialogen.

Jo, det finns reglerat i avtalet mellan köpare och säljare där köparen förbinder sig att inte höja priset mer än vad som är nuvarande åtagande i Prisdialogen till och med 2024. Även efter den perioden finns goda skäl att fortsätta med Prisdialogen: varför lämna en förhandlingsordning som fungerat så bra – och varför riskera att göra sig ovän med viktiga kunder?  

Men vad händer om den nya ägaren helt sonika lämnar prisdialogen?

Vi har svårt att tänka oss att en ägare med ambition att utveckla bolaget skulle lämna prisdialogen och riskera att göra sig ovän med kunderna. Att börja tappa fjärrvärmekunder är ett sluttande plan och det kan gå fort utför. Tappar vi 20 procent av volymen blir vi av med 50 procent av fjärrvärmevinsten.  

I andra städer där det blivit privat ägande av fjärrvärmenätet har priserna höjts kraftigt. Hur säkerställer ni att inte detta sker här? Malmö, Täby – historien visar att köparen höjer.

Dessa affärer gjordes för snart 20 år sedan – och det fanns naturligtvis ett skäl till att bolagen såldes. Det var samma sak när Ängelholm sålde Ängelholm Energi till Öresundskraft. Bolaget var inte skött ordentligt och var olönsamt. För att få verksamheten på fötter så höjde Öresundskraft priserna. Nu råder balans mellan intäkter och kostnader och ängelholmarna har, precis som helsingborgarna, åtnjutit modesta prisjusteringar under en lång rad år.  

Hur kan ni säga att fjärrvärme är konkurrensutsatt? Det är dyrt att investera i annat system för uppvärmning. Jag har inget kapital till att göra en så stor investering.

Vi har naturligtvis respekt för enskilda kunders ekonomiska situation men generellt är räntorna låga och det är tämligen lätt att låna pengar, inte minst av värmepumpsföretagen själva som gärna hjälper till att finansiera en värmepumpslösning. Det gäller såväl villor som fastighetsföretag och det är klart att det är intressant, allra helst som den rörliga kostnaden för värmepumpsvärme är en tredjedel av elkostnaden. Vi vill inte göra reklam för värmepumpar, vår poäng är att ett fjärrvärmeföretag har all anledning att se om sitt hus och vårda sina kunder. Att chockhöja fjärrvärmepriset vore ett strategiskt misstag på både kort och lång sikt.

Varför uppmuntrar ni medborgare att investera i värmepumpar?

Det gör vi inte. Vi anser att fjärrvärme är en överlägsen uppvärmningsform. Men det betyder inte att vi kan ta vilka priser som helst. Till de kunder som oroas över kraftigt höjda priser vill vi dels visa hur priserna kommer att utvecklas, dels visa att vi förstår att kraftigt höjda priser riskerar att göra kunder missnöjda och välja alternativa uppvärmningsformer. Vi vill naturligtvis att kunderna stannar hos oss och den miljökloka fjärrvärmen!   

Elnät är ju en reglerad marknad – hur kan då andra elnätsbolag ta ut mycket högre avgifter?

Intäktsramarna, som sätts av staten via Energimarknadsinspektionen, är baserade på elnätets fysiska, verkliga standard. Inget elnät är det andra likt och därför varierar intäktsramarna mellan olika elnätsföretag. Hur tätt är det mellan kunderna, hur stora investeringar har gjorts och vilka investeringar behöver göras för att säkerställa en trygg elleverans? Vad kostar elnätet att driva och hur många kunder finns det? Har du ett dyrt nät och få kunder så blir det högre avgift per kund.  

Vad händer om Öresundskraft köper ytterligare elnät? Då måste väl dessa samprissättas?

Det är korrekt. Ellagen reglerar att ett nätföretag med flera närbelägna prisområden måste ha samma pris i dessa, så kallad samprissättning. Syftet är att utjämna priserna mellan glesbygd och tätort där kostnaderna för drift i de flesta fall är lägre.  

Och då kan väl elnätspriset i Helsingborg gå upp?

Det beror på. Skulle ett elnät med lägre avgift förvärvas så skulle avgiften minska i Helsingborg. Om ett elnät med högre avgift förvärvas så skulle avgiften gå upp.    

Den förre ordföranden för Öresundskraft hävdade att bolaget har en plan för att möta utmaningarna på energimarknaden, med bolaget i kommunal ägo. Har han fel?

Han har rätt i att bolaget har en plan. Men planen förutsätter en betydande frihetsgrad i agerandet på olika marknader. Nu har bolagets ägare, Helsingborgs stad, tagit ställning till de förutsättningarna och kommit till slutsatsen att bolaget har större möjligheter att utvecklas med en ägare som kan erbjuda en större frihetsgrad.  

Men varför behöver bolaget en större frihetsgrad?

Energi och kommunikationsmarknaden är inne i en kraftig förändring. Klimatfrågor, hållbarhetskrav och digitalisering skapar nya behov hos kunderna och en helt ny energimarknad växer fram. Samtidigt hamnar de traditionella affärerna under press genom hårdare statliga regleringar och skatter.   Den nya marknaden – solceller, elbilsladdning, energilagring, energioptimeringstjänster - kräver att man har ekonomiska muskler för att utveckla framtidens kunderbjudande och att man får sälja tjänsterna på en tillräckligt stor marknad. Det kräver att ett energibolag måste kunna agera utanför kommunens gränser. Det kan handla om avtal med rikstäckande fastighetsbolag som kräver en och samma lösning över hela landet, förvärv av innovativa nystartsföretag vid de stora lärosätena, joint ventures med specialister inom IT och ”big data” eller regionala samarbeten inom fjärrvärme, fjärrkyla eller fiber. Klarar man inte den omställningen så kommer kunderna att välja andra aktörer. Helsingborgs stad har gjort bedömningen att det blir svårt för Öresundskraft att bli framgångsrika i den nya energi- och kommunikationsmarknaden i fortsatt kommunal ägo.  

I HD den 9 december intervjuades en forskare, han trodde att fjärrvärmepriset skulle gå upp om Öresundskraft säljs!

Nej men han var tveksam till det skydd som Prisdialogen för fjärrvärme erbjuder kunderna. Men prisdialogen är mycket viktig för fjärrvärmeföretagen, så viktig att den nu omfattar mer än tre fjärdedelar - 76 procent - av landets alla fjärrvärmeleveranser, cirka 2,1 miljoner hushåll.   Prisdialogen har utvärderats flera gånger. Dels av Energimarknadsinspektionen, dels av det oberoende utvärderingsföretaget Kontigo. De utvärderingarna visar att kunderna som omfattas av Prisdialogen är mer nöjda än andra kunder. Det visar sig också att prisökningarna på fjärrvärme har varit lägre och att kunderna upplever sig bättre informerade. Hos Öresundskraft har det fungerat så bra att Prisdialogen också utvecklats till en Klimatdialog. Att dra sig ur Prisdialogen och genomföra ensidiga höjningar vore att förstöra de goda relationer som byggts upp med fjärrvärmekunder under lång tid.  

Men elnätspriset? Forskaren som intervjuades i HD var tveksam till elnätsregleringen?

Det är korrekt att elnätspriserna ökat hos många elnätsbolag. Det är också korrekt att elnätsbolagen och Energimarknadsinspektionen, Ei, varit i tvist med varandra. Men det är otvetydigt att trenden är bruten. De intäktsramar som Ei nu godkänner begränsar elnätsföretagens avkastning och det är också skälet till att elnätsavgifterna för Öresundskrafts nätkunder minskar för 2020. Det finns helt enkelt inte utrymme för några chockhöjningar av elnätspriset.

De här frågorna och svaren är ju bara politisk propaganda för en försäljning?

Frågorna och svaren representerar de vanligaste frågorna vi på Öresundskraft får med anledning av försäljningsprocessen. Våra kunder oroas av påståenden om kraftigt höjda priser och här försöker vi besvara dessa frågor så faktamässigt och logiskt som möjligt. Vi har ingen ambition att bedriva politisk propaganda, vi sätter kunden i centrum och strävar efter ett kundperspektiv i vår information.    

Svaren är delvis osanna. Ni skriver "Nu har bolagets ägare, Helsingborgs stad, tagit ställning till de förutsättningarna " Det är inte sant, kommunen tar ställning i februari, efter folkomröstningen.

Vi använder ”Helsingborgs stad” som en allmänt vedertagen beteckning på vår ägare. Beteckningen ”Helsingborgs stad” används också av staden själv. Rubriken på stadens pressmeddelande den 14 februari var ”Helsingborgs stad har inlett ett arbete för att sälja Öresundskraft”. När vi skriver ”Helsingborgs stad (har) tagit ställning till de förutsättningarna” så syftar vi på det som står i pressmeddelandet: ”Energimarknaden är inne i en kraftig förändring. En förändring där Helsingborgs Stads Förvaltning AB bedömer att en ny ägare kommer att ge Öresundskraft en gynnsammare utveckling”    

Vem är det som upprättat frågorna och svaren? Är det en tjänsteman eller någon politiskt tillsatt?

Frågorna och svaren har tagits fram av tjänstemän inom Öresundskraft.    

Det cirkulerar en uppgift om att priserna i Vejbystrand och Hjärnarp har ökat våldsamt efter att Öresundskraft sålde anläggningarna där. Stämmer det?

Nej, uppgiften var felaktig och har dragits tillbaka från forumet ifråga. Priserna som tillämpas av Nevel (namnändrat från Neova) är desamma som Öresundskraft tillämpade.  

Var kan jag lära mig mer?

Energimarknadsinspektionen: Om hur elnätsintäkterna regleras. Elpriskollen: För att jämföra elpriser. Nils Holgersson-rapporten: Jämför taxor i landets kommuner. Prisdialogen: Hur prisdialogen för fjärrvärme fungerar. Presskonferens: Staden offentliggör pris och villkor. Film på YouTube: Anders Östlund om pris på el och fjärrvärme. Pressrelease: Hbg stad har inlett ett arbete för att sälja Öresundskraft  

{{posts.CurrentItem.Author}}