30 oktober 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Åsikterna om kärnkraftens vara eller icke vara varierar mer än midsommarvädret. Debatten är minst sagt laddad. Vilka är egentligen för- och nackdelarna med kärnkraft och hur går diskussionen?  Vad tycker du själv?   

Kärnkraftens vara eller icke vara diskuteras friskt. Nackdelarna handlar bland annat om säkerheten, höga byggkostnader och inte minst om miljöproblemen i relation till uranbrytningen. Å andra sidan är det en hel del som menar att kärnkraften är en koldioxidfri energikälla som mer än väl tillgodoser vårt energibehov, både nu och i framtiden. Fossilfria energikällor som sol, vind och vatten kan inte täcka framtidens energibehov menar en del förstå-sig-påare och därför är kärnkraften ett extremt viktigt komplement även framöver. Den internationella energiorganisationen, IEA, bedömer att kärnkraften måste byggas ut mycket mer om vi ska kunna kontrollera klimatförändringarna. För att hetta upp debatten ytterligare så pekar många på 4:e generationens reaktorer som ska vara säkrare, billigare och hundra gånger effektivare i att utnyttja kärnbränslet (Uranet). Samtidigt pekar andra på riskerna med att lagra utbränt och radioaktivt kärnbränsle under jord i 100 000 år. Man kan få huvudvärk för mindre.  

Några för- och nackdelar med kärnkraft:

Fördelar med kärnkraft:

 • Eftersom koldioxidutsläppen är väldigt små vid elproduktion med kärnkraft bidrar den inte till växthuseffekten. Utsläppen är faktiskt ungefär lika små som vid elproduktion med vindkraft.
 • Kärnkraft är inte alls beroende av väder och vind. Detta medför att vi kan producera el i väldigt stor skala oberoende av om det är vindstilla, mörkt eller torka. Faktum är att kärnkraft idag producerar och tillgodoser nästan halva Sveriges elbehov.
 • Produktionskostnaden för el med hjälp av kärnkraft är billigt. Bland annat på grund av att kostnaden för uran är låg.
 • Det är relativt säkert att jobba på ett kärnkraftverk. Brytningen av kol och och utvinning av vattenkraft står för fler dödsfall än driften på kärnkraftverken. Främst på grund av olyckor i kolgruvor eller vattendammar som brister.
 • Den så kallade 4:e generationens reaktorer innebär möjligheter för framtiden. 4:e generationens reaktorer utnyttjar bränslet upp till 100 gånger effektivare än dagens kärnkraftsreaktorer. Det minskar avfallets långlivade komponenter och därmed lagringstiden.

Nackdelar med kärnkraft:

 • Även om kostnaderna för att utvinna uran och själva produktionskostnaden är låg, så kostar det väldigt mycket att bygga ett kärnkraftverk. Man beräknar att det ungefär kostar 75 000 kronor per kilowatt. Det är bland de högsta kostnaderna för energiframställning.
 • Även om kärnkraften i sig är väldigt miljövänlig så innebär uranbrytningen koldioxidutsläpp en negativ miljöpåverkan. När man bryter uran uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen.
 • Det innebär även en negativ påverkan på miljön när man bygger kärnkraftverk eftersom det används väldigt stora mängder betong och stål.
 • Olyckor som innebär läckage är naturligtvis en stor nackdel. Radioaktivt avfall från kärnkraft påverkar miljö, människor och djur i generationer. Det är så illa att inandningen av ett miljondels gram plutonium kan leda till lungcancer.
 • Kärnkraft rubbar det marina ekosystemet. Detta eftersom kylvattnet i reaktorn släpps rakt ut i närliggande hav och värmer upp vattnet med ungefär 10 grader.
 • Slutförvaring av radioaktivt avfall är ett svårt problem. När kärnbränsle sönderfaller avger det joniserande strålning (radioaktivitet) som kan ha väldigt negativ och svår påverkan på både miljö och människors hälsa. Därför måste kärnavfall förvaras och lagras i så kallat slutförvar. Sedan 1950-talet har världens kärnkraftverk producerat 370 000 ton långlivat kärnavfall, endast ett land har börjat bygga sitt slutförvar. I Sverige finns i dag drygt 6 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk.

I folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Dessutom skulle ingen ytterligare utbyggnad av kärnkraften förekomma i Sverige. Idag är det inte riktigt så. Avvecklingen har visat sig något mer komplicerad och vi verkar göra allt samtidigt: vi avvecklar, bygger ut och moderniserar. Varför? Jo, vi vill ta hänsyn till miljön samtidigt som vi måste täcka samtidens och framtidens energibehov. Vad tycker du själv? Kärnkraft - ja eller nej?  

{{posts.CurrentItem.Author}}