05 december 2019

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

I ett inlägg på Bra Energi den 29 oktober tog vi upp frågan om tillgång på el i Helsingborg och Ängelholm. Vi konstaterade att det inte finns någon elbrist varken hos oss i Nordvästra Skåne eller  i Sverige. Däremot räcker inte stamledningarna till för att klara ett ökat effektbehov. Vilka lösningar kan man tänka sig? Hur ska ambitiösa städer som Helsingborg och Ängelholm klara sin framtida utveckling? Hur ska el ersätta fossila bränslen?  

Effekten som krävs för att driva Helsingborg en kall vinterdag med topplast uppgår till cirka 220 MW (megawatt). 40 MW kommer från lokal produktion och 180 MW från regionnätet (och därmed stamnätet). 220 MW är maxtaket under ett antal år framåt, innan utbyggnaden av stamnätet kommit ikapp. Situationen ser likadan ut för både Helsingborg och Ängelholm. Men det finns trots allt en hel del vi kan göra lokalt för att förbättra läget.  

El ska ersätta fossila bränslen

Till att börja med ska elen användas till rätt saker. El ska ersätta fossila bränslen i transporter och industri, Uppvärmning däremot ska ske med fjärrvärme. Att använda el för uppvärmning om det finns fjärrvärme fungerar inte.  

Ny teknisk utrustning sänker "tomgångseffekten"

Vi behöver sänka städernas ”tomgångseffekt”. I dagsläget krävs det så mycket som 100 MW för att driva Helsingborg en lugn och stilla natt och det är för mycket. Sänker vi tomgångseffekten bygger vi upp en reserv som vi kan använda i tider med hög belastning. Här handlar det om att ersätta äldre apparater med ny modern utrustning och teknik som drar mindre el. Vi måste också bli bättre på att stänga av apparater, skärmar och lampor efter oss för att sänka effektbehovet.  

Använda elen vid rätt tidpunkt

Effektbalansering innebär att man jämnar ut elbelastningen på elnätet över dygnet. Eller annorlunda uttryckt: att använda elen vid rätt tidpunkt. Om alla innvånare startar sina spisar samtidigt blir effektbehovet tillfälligt mycket stort. Men om de som bor söder om Trädgårdsgatan väntar en timme, tills de som bor norr om Trädgårdsgatan är färdiga, då blir effektbehovet mindre. Som tack för hjälpen kan man tänka sig tariffer där den som agerar effektsmart betalar mindre. Exemplet är påhittat men visar att effektfrågan berör alla invånare. Vissa av våra större företagskunder har redan effekttariffer och de nya elmätarna som vi ska börja installera ger möjlighet till effekttariffer även för privatpersoner. Kan vi tillsammans med våra företags- och privatkunder hitta prismodeller som gynnar ett utjämnat effektuttag, så gynnar vi också städernas utveckling.  

Lagring av el

Lagring av el är något vi på allvar måste börja titta på. Här kan elbilar med sina stora batterier vara till hjälp. Tänk dig en elbilsförare som kommer hem och sätter bilen på laddning. Via bilens display anger föraren när bilen ska vara fulladdad, kanske klockan sju nästa morgon. Bilen står alltså stilla men är ändå aktiv. El matas in i bilen under vissa specifika timmar och vid andra timmar matas el ut, allt för att utjämna effekttoppar i elsystemet. Som tack för hjälpen får elbilsföraren ett lägre pris och naturligtvis är bilen fulladdad på morgonen. Samma tänk kan appliceras på fastigheter. Med smart fastighetsstyrning kan enskilda fastigheter och hela kvarter förvandlas till aktörer på en lokal energimarknad. Energi från en fastighet kan överföras till en annan fastighet som för tillfället behöver den bättre. Öresundskraft är engagerade i Power2U vars lösningar kan frigöra fastighetens energi.  

Och några slutord

Så ja, städernas expansionsplaner kan förverkligas, även med ett tak för effektuttaget. Men det kommer att kräva ett tätt samarbete mellan flera aktörer: Öresundskraft, Helsingborgs- och Ängelholms stad, fastighets- och privatkunder. Ett smart elnät, digitala lösningar, nya affärsmodeller och externa kunskapspartners är viktiga inslag i arbetet. Samtidigt driver vi på Öresundskraft initiativ för att, inom ett par år, kunna öka den lokala elproduktionen vintertid. Vi ser fram emot att diskutera de här frågorna tillsammans med alla aktörer som utgör det lokala elsystemet.  

Foto av: Hans Eric Orre. Länk till bild.

{{posts.CurrentItem.Author}}