04 juli 2018

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Bygglovskravet för solceller som monteras i hustakets riktning/form tas bort. Den 13 juni sa riksdagen formellt ja till regeringens förslag om att ändra i plan- och bygglagen i relation till solpaneler. Anledningen är att man vill underlätta för omställningen till en förnybar och hållbar elproduktion samt även underlätta för byggnadsnämnder och rättsväsende. De nya reglerna börjar gälla från och med 1 augusti 2018. Vad innebär lagändringen?

Oberoende av kommun 

Tidigare har det varit upp till varje kommun att bestämma om det behövs bygglov för en solcellsinstallation. Så länge installationen följer byggnadens form behövs det, efter 1 augusti i år, inget bygglov oberoende av vilken kommun du bor i.  

Slopat bygglov för solpaneler som följer hustakets riktning (eller byggnadens form). 

Detta gäller de allra flesta solcellsinstallationer. Undantaget är platta tak där standard är att vinkla solcellerna något mot syd eller mot öst-väst riktning. Den här typen av installationer kräver fortsatt bygglov från de flesta kommuner. Solcellsanläggningar som monteras på marken kräver inget bygglov i dagsläget och omfattas inte av förändringen.  

Särskilda och/eller värdefulla områden/byggnader

Byggnader eller områden som “är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt” kräver fortsatt bygglov efter första 1 augusti. Hör med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för ditt hus, fastighet eller område. Områden som är av riksintresse för försvaret, till exempel flygplatser, kräver även fortsatt bygglov.  

Ännu lite lägre kostnad för solceller

Det slopade bygglovskravet tar med sig kostnaden för det administrativa arbetet. I en del kommuner har det kunnat kosta 5000 kr eller mer för att ansöka om bygglov. Den kostnaden försvinner alltså.

 oresundskraft solceller    

{{posts.CurrentItem.Author}}