05 maj 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Den globala medeltemperaturen har ökat 1 grad sedan förindustriell tid. Det är allvarligt. Nu gäller det att begränsa uppvärmningen till max 2 grader eller allra helst 1,5 grad. Öresundskraft är med och bidrar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål genom initiativet #tillsammansför17.  

Agenda 2030 – FN:s hållbarhetsmål 

Agenda 2030 (FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling) är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin slutit upp bakom. Syftet med FN:s Agenda 2030 är lika ambitiöst som viktigt: avskaffa extrem fattigdom, minska världens orättvisor, främja fred och slutligen lösa klimatkrisen. Och slutmålet - en hållbar utveckling. Det betyder att dagens behov ska tillgodoses utan att äventyra nästkommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov.

På Öresundskraft gör vi allt för att vårt arbete ska genomsyras av FN:s 17 globala mål. Självklart lägger vi mest fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad:

Ekonomisk hållbarhet

  • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska se till att industrin kan producera hållbart, att alla i regionen får tillgång till ny teknik och att ekonomin kan blomstra. Vi ska bidra till en resursklok hantering av restavfall, göra fler hållbara inköp och öka kunskapen om hållbar energianvändning ute i samhället.

Social hållbarhet

  • Mål 7 – Hållbar energi för alla
  • Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Alla har rätt till hållbar energi för att tillgodose sina basala behov. Vi lägger stor vikt vid återvunnen och förnybar energi och ser till att skapa möjligheter för smarta tjänster för energioptimering och energieffektivisering. Till exempel erbjuder vi solceller och gör dig delaktig i ditt energisystem genom tjänster som Energiportalen och Öresundskraft-appen.

När städer växer och utvecklas finns det rum för nya möjligheter. För att göra städerna säkra och hållbara för framtiden behövs inkluderande och innovativ stadsplanering i samarbete mellan flera sektorer och aktörer, det är där vi kommer in i bilden! Genom exempelvis vårt dotterbolag Bee (snart Mer) lägger vi också stort fokus på omställningen till fossilfria transporter.

Miljömässig hållbarhet

  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ett fortsatt liv på planeten kräver fungerande ekosystem som kan förse oss med mat, luft- och vattenrening samt andra resurser som vi behöver. Klimatförändringarna riskerar att rubba detta. I vår verksamhet kan vi bidra mest till mål 13 genom vårt arbete för mål 7, 9, 11 och 12.

Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

Vi värdesätter mål 17 – genomförande och globalt partnerskap – allra högst. Den enda vägen framåt är nämligen tillsammans. Här listar vi några exempel på hur vi väljer att jobba tillsammans med FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet:

Med #tillsammansför17 menar vi helt enkelt:

  • Jobba tillsammans för en bättre värld
  • Jobba tillsammans för att uppnå varje enskilt globalt mål (17st)
  • Jobba tillsammans enligt mål 17
  • Och jobba för sjutton!

{{posts.CurrentItem.Author}}