17 november 2021

{{posts.CurrentItem.Title}}

{{posts.CurrentItem.SubTitle}}

Vi på Öresundskraft vill att du som värmer din fastighet eller bostadsrättsförening med vår fjärrvärme ska känna dig trygg med hur priset sätts. Därför började vi 2013 sätta fjärrvärmepriser tillsammans med våra kunder i Prisdialogen. Under Prisdialogens samrådsmöte 2021 presenterade vi ett åtgärdsförslag för aktuell prismodell. Då kom vi, tillsammans med de kundrepresentanter som är med, fram till att en korrigering av prismodellen.


Björn Goffeng, produktansvarig för värme och kyla på Öresundskraft.

Hej Björn Goffeng! Du som har koll på den nya prismodellen. Vad innebär den för företagskunder som har fjärrvärme hos oss?

Den nuvarande prismodellen för fjärrvärme har använts sedan 2013 och i grunden har modellen varit bra. Däremot tyckte vi att det var läge att justera prismodellen för ökad förutsägbarhet och att de satsningar vi gjort i fjärrvärmeproduktionen skall återspeglas i priset. Den befintliga modellen har inte tagit tillräckligt bra hänsyn till kraftiga variationer, beroende på väder och säsong, och med den nya modellen vill vi göra våra företagskunders uppvärmningskostnad och våra intäkter mer stabila över tid.

En annan del i förändringen, förutom att möjliggöra mer förutsägbara kostnader och generera bättre och en mer resursnyttig, hållbar fjärrvärmevärmeproduktion, är att vi effektiviserat och ökat möjligheterna att använda restvärme. Med den nya prismodellen har vi alltså förbättrat förutsättningarna för att fjärrvärme ska representera tillförlitlighet, stabilitet och fortsatt vara den mest klimatbriljanta uppvärmningsformen.


Varför ändrar vi prismodellen nu? 

Vi har kunnat konstatera att vår prismodell behövde justeras för att parera de svängningar som lett till minskad förutsägbarhet och de satsningar som gjorts i fjärrvärmeproduktionen för att säkra en trygg, stabil och klimatklok produktion. Det har också visat sig att vår nuvarande modell har öppnat upp för en del kunder att använda uppvärmningslösningar där värmepumpar används som baslast och fjärrvärme som spetslast. Då ser man fjärrvärmen som en billig försäkring vid extra kalla dagar, om ens värmepump havererar. Detta blir helt fel, eftersom eldrivna värmepumpar, varken ur ett energi- eller hållbarhetsperspektiv är bra nu när vi har brist på eleffekt i Skåne.

Alltså, finns det fjärrvärme lokalt, som det ju gör här i Helsingborg och Ängelholm, så är det bäst att använda det för att få värme i sin fastighet eftersom vi då kan frigöra el till viktigare ändamål. Med justeringen av prismodellen vill vi alltså ge fastighetsägare känslan av att det är lätt och gynnsamt att göra rätt på riktigt genom att använda fjärrvärme. Då krävs det alltså en rättvisare och jämnare prissättning.  


Detta är ju superviktigt. Vem kom fram till att vi behövde en bättre prismodell?

Det var tillsammans med våra kunder i prisdialogen som vi uppmärksammade felaktigheterna i prismodellen. Då tog vi hjälp av ett oberoende konsultföretag som fick i uppgift att hjälpa oss lösa utmaningarna och ta fram förslag på justeringar av modellen. I nästa steg tog vi upp förslaget som ett huvudämne i Prisdialogen och efter kloka diskussioner med viktiga synpunkter från våra kunder kunde vi tillsammans finna en bra lösning. Förändringarna har med andra ord behandlats i dialog med våra kunder.


Hur ser planen ut kring justeringen av fjärrvärmepriserna nu då?

Korrigeringen kommer ske under en treårsperiod och sker i tre steg. Inför 2022 inför vi ett temperaturintervall i prismodellen. Inför 2023 och 2024 justerar vi fördelningen mellan effekt- och energidel i kostnaden. Det första steget börjar att gälla för från och med januari 2022, det andra steget i januari 2023 och det tredje steget i januari 2024.  

Ta del av mer info om den nya prismodellen, plus vanliga frågor och svar här.

{{posts.CurrentItem.Author}}