Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Ersättningsregler vid strömavbrott

Ellagen reglerar hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de svårigheter som uppstår vid elavbrott. Syftet med ersättningsreglerna är att driva på investeringar som förbättrar elnäten.

Vad innebär reglerna för elkunden?

Nätföretagen är skyldiga att betala en schablonersättning till elanvändare vid oplanerade elavbrott som varar mer än tolv timmar. Ju längre avbrottet varar desto högre är ersättningen.

Ersättningsnivåer

Ersättningsbeloppet beror på avbrottets längd och elkundens årliga nätkostnad. Elkunden har alltid rätt till en minimiersättning som för närvarande är 1000 kronor för avbrott som varar längre än tolv timmar och 2000 kronor för avbrott som varar 24 till 48 timmar. Den maximala ersättningen för ett avbrott är tre års nätkostnad.

Avbrottsersättning betalas inte om:

  • Avbrottet beror på elkundens försummelse
  • Elöverföringen avbryts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl
  • Avbrottet beror på en händelse av exceptionell karaktär, till exempel sabotage


Avbrottsersättning får jämkas om:

  • Skyldigheten att betala ut ersättning är oskäligt betungande för nätföretaget.
  • Arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att personal inte kan skickas ut.

Vem betalar avbrottsersättningen?

Ersättningen betalas av det nätföretag som elkunden är ansluten till. Det gäller även om avbrottet inte uppkommit i det nätföretagets elnät utan i en annan del av nätet. Elkunden behöver normalt inte ansöka om ersättning.

Vid skadeståndsanspråk rekommenderar vi dig att också ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Frågor om avbrottsersättning och försäkringar? Kontakta kundservice för mer information


Öresundskraft AB