Information om kamerabevakning

Information om kamerabevakning

Öresundskraft förvaltar bevakningskameror som har monterats i och i anslutning till fastigheter som ägs av Öresundskraft. Om en plats är föremål för kamerabevakning framgår detta av skyltning på platsen. Öresundskraft behandlar dina personuppgifter om du blir filmad med en av dessa kameror. Nedan beskrivs hur Öresundskraft i ett sådant fall behandlar dessa personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Öresundskraft AB (organisationsnummer 556089-7851) är personuppgiftsansvarig för alla bevakningskameror som företaget förvaltar.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker detta enligt gällande lagstiftning. Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du syns i en filmupptagning som har utförts av Öresundskrafts kameror utgör den filmsekvensen en personuppgift. Filmsekvensen är då en personuppgift som behandlas.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Syftet med den personuppgiftsbehandling som sker genom bevakningskameror är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i offentliga lokaler.

När har vi rätt att behandla personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Öresundskraft ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

För bevakningskameror som är monterade i anslutning till företagets byggnader hanteras dina personuppgifter av anställda på Internservice och Fastighet samt Säkerhetschefen.

Dina personuppgifter lämnas endast till annan tredje part när detta behöver ske på grund av krav i lag.

Allmän handling

Film från Öresundskrafts bevakningskameror är en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa filmer. Det sker dock alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Överföring till tredje land

De personuppgifter som behandlas av Öresundskrafts bevakningskameror kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bevakningsfilm gallras efter tre månader.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Öresundskraft AB behandlar om dig. Läs mer om hur du gör ett sk registerutdrag här.

Läs mer om dina rättigheter här.

Säkerhet för dina personuppgifter

Öresundskraft arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kundservice på telefon 042-490 32 00. Du kan även e-posta kontakta kundservice.

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Öresundskraft kan du mejla till dataskyddsombud@oresundskraft.se

Du kan också nå dataskyddsombudet via vår växel 042-490 32 00 eller genom att skriva brev till oss:

Öresundskraft AB
Box 642
251 06 Helsingborg