Hgb 0664 desktop
Hgb 0664 mobil

Öresundskrafts miljöpolicy

Öresundskraft ska på affärsmässiga grunder tillgodose samhällets behov av datakommunikation och hållbar energi. Vi ska skapa förutsättningar för hållbar energianvändning, hållbara transporter samt användande av digital teknik för hållbara lösningar.

Vid värdering av resursanvändning och klimatpåverkan från olika energislag utgår vi ifrån ett helhetsperspektiv ifrån tillförsel till användning och över en livscykel.

Vi utvecklar oss ständigt och har en hög kompetens inom miljö- och klimatfrågor hos våra medarbetare. Därtill är vi transparenta och har en öppen dialog kring den miljö- och klimatpåverkan som följer av våra produkter, tjänster och verksamhet.

Öresundskraft driver omställningen för att samhällets hållbarhetsmål, såväl lokala, nationella som internationella, ska nås. Vi ska:

• tillämpa cirkulär ekonomi* i vår el- och fjärrvärmeproduktion, leverera energi med lägsta möjliga användning av naturresurser och klimatpåverkan samt verka för minusutsläpp av koldioxid.

• skapa hållbara energilösningar genom att integrera energianvändning med digital teknik och användning av energirelaterad data.

• stödja våra kunder med klimat- och resurskloka val av energilösningar samt att effektivisera sin energianvändning.

• öka leveranssäkerhet, kapacitet och intelligens i distributionsnäten genom kontinuerlig modernisering och optimerat underhåll.

• tillhandahålla en robust, öppen, digital infrastruktur, såväl fiberbaserad som trådlös.

• stödja kunderna med användning av sakernas internet (IoT) med syfte att förbättra miljö- och klimatprestanda.

• aktivt medverka till fortsatt elektrifiering av transportsektorn.

• med ständiga förbättringar minska miljöpåverkan genom reducerade utsläpp, minimering av egna avfallsmängder samt ökad återanvändning och materialåtervinning. Miljölagar och myndighetskrav är en lägsta nivå för vårt miljöarbete.

• vid upphandling av varor och tjänster ställa relevanta miljökrav samt följa upp utfallet.

• bedriva miljö- och klimatarbetet som en integrerad och naturlig del av verksamheten. Våra ledare inom Öresundskraft har ansvar för att alltid beakta miljö- och klimataspekter vid beslut.

• utbilda och uppmuntra våra medarbetare till miljökloka val i vardagen även privat.

Fotnot: *Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som bygger på kretslopp, både tekniska och naturliga, snarare än linjära processer. För energi innebär det att använda energi från förnybara källor, återvinna energi i samhället samt materialåtervinning och omhändertagande av farliga ämnen i samband med energiåtervinning av avfall.

Länk till milöpolicy i PDF